Traduccions jurades amb signatura digital: BBL ho fa possible

El mercat canvia i, consegüentment, les necessitats. Actualment es fa indispensable estar al dia, sobretot en el camp digital, on els canvis s’esdevenen sense interrupció, en temps real.

No és pas estrany, doncs, que cada cop més sovint les empreses es vegin obligades a presentar la documentació oficial dels concursos d’adjudicació (tant nacionals com internacionals) en format electrònic, per mitjà de portals específics, sobretot quan es tracta de grans concursos, en què més d’un cop hi participen les administracions públiques. El cert és que, amb una freqüència creixent, els organismes públics, en el cas de candidatures estrangeres, exigeixen traduccions jurades signades digitalment, amb una validesa —no oblidem aquest aspecte primordial— equiparable a la d’un text signat d’una manera convencional.

No cal dir que la signatura electrònica ha contribuït a simplificar els procediments, i d’aquesta manera ha fet possible, mitjançant la xarxa, un intercanvi de documents, consultes i declaracions amb plena validesa legal —Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica—. Les solucions de signatura digital permeten de crear registres electrònics amb validesa legal, en suprimir la necessitat de l’organització d’imprimir documentació per a autoritzar-ne la signatura.

En els darrers anys la majoria dels països del món han adoptat legislacions i normes que reconeixen la legalitat de la signatura digital (signatures electròniques estàndard), en considerar-la una signatura vinculant.

A la signatura electrònica reconeguda la llei li atorga l’equivalència funcional amb la signatura manuscrita respecte de les dades consignades en forma electrònica.

BBLTRANSLATION, liderada per la seva exponent principal, Barbara Beatrice Lavitola, i com sempre amb l’atenció posada en les necessitats del mercat i en l’aportació de solucions pioneres que puguin donar respostes concretes als nous requisits que sorgeixen tothora, és la primera agència de traduccions del nostre país que ha ofert un servei del tot inèdit: traduccions jurades amb signatura digital PKCS#7/ CAdES.

La signatura electrònica avançada es pot fer servir per a rubricar la major part dels actes i contractes que es fan. Des del punt de vista jurídic, un document signat amb signatura electrònica avançada té la mateixa eficàcia probatòria que una escriptura privada, i integra, a més, el requisit de la forma escrita, que tot sovint prescriu la llei.

Dit altrament, es tracta d’un pas endavant tangible, gràcies al qual el destinatari de la traducció està encara més protegit que amb la traducció jurada convencional, ja que se li assegura que:

[order style=”border-list” ][orderitem link=””]El document no ha estat modificat un cop signat.[/orderitem][orderitem link=””]El certificat de qui signa està avalat per una autoritat de certificació (CA) acreditada com a entitat emissora de certificats electrònics.[/orderitem][orderitem link=””]El certificat de qui signa no ha caducat.[/orderitem][orderitem link=””]El certificat de qui signa no ha estat suspès ni revocat.[/orderitem][/order]

Pot ben ser que aviat assistim a un debat intens sobre la traducció jurada digitalment.

Mentrestant, BBLTRANSLATION no s’atura i continua exhibint la rapidesa en l’aportació de solucions que des de sempre l’han distingida dins el sector de la traducció i interpretació de tots els idiomes.

Per a més informació

www.bbltranslation.eu
Adreça electrònica: marketing@bbltranslation.euDeixa un comentari