BBLTranslation entrevista Meritxell Romeu, Technical Manager d’Orkla Cederroth

Les multinacionals fabriquen i distribueixen productes arreu del món i han de seguir processos molt sistemàtics per disposar d’agilitat a l’hora d’introduir productes en el mercat. Un dels aspectes més importants resideix en els continguts de cada producte, que han d’estar adequadament traduïts als idiomes de cada país, amb la màxima qualitat i seguint la legislació que marqui cada estat. BBLTranslation ha pogut entrevistar Meritxell Romeu, Technical Manager d’Orkla Cederroth, l’empresa a Espanya del conglomerat empresarial noruec que opera a més de 40 països i que centra la seva producció en el béns de consum. Amb ella hem pogut conèixer el procediment d’una empresa de gran magnitud a l’hora de traduir els continguts dels productes que arriben a cada país.
-Com treballa una multinacional en la traducció de continguts dels productes que comercialitza?

-Si són productes que es distribueixen únicament a Espanya, la validació del text i símbols la fa directament el Departament Tècnic, juntament amb la validació de la resta de departaments implicats amb temes relacionats amb el disseny o la mida dels productes. En cas d’haver-ho de distribuir en altres idiomes diferents al castellà, com passa amb la majoria de productes, hi ha dues vies principals per fer la traducció: una és a través d’una agència de traducció, i l’altra a través dels distribuïdors/responsables de cada país. És el departament de Marketing qui s’encarrega de gestionar que les traduccions fetes siguin una transposició fidedigna del text original traduït a l´anglès. Cada disseny consta del número de referència de la matèria prima (per exemple, caixa) i del número de referència del producte acabat amb un número de revisió del disseny. En cas d’haver de modificar el text d’algun idioma o afegir un nou idioma, es fa un canvi del número de revisió. D’aquesta manera evitem el risc d’imprimir un disseny que ja ha quedat obsolet.

-A quins idiomes traduïu actualment?
-Anglès, portuguès, italià, francès, alemany, holandès, serbi, noruec, suec, danès, finès, polonès, hongarès, eslovac i turc.

-Quin és el procediment habitual per a la traducció de continguts exteriors del producte (etiquetes dels envasos)?
-Si es tracta d’un producte que fem des d’Espanya, a partir del text revisat i aprovat en castellà es fa la traducció a l’idioma desitjat contractant una agència especialitzada de traducció, amb la qual s’acostuma a treballar aprovant un pressupost previ. Una altra opció és fer una primera traducció del castellà a l’anglès, i en base a aquest text el distribuïdor de cada país fa la traducció, referint sempre a una declaració de conformitat el text en anglès i fent signar al distribuïdor que és una traducció fidedigna del text aprovat per nosaltres. Quan s’han de traduir a diferents idiomes és el departament de màrqueting qui s’encarrega de gestionar que les traduccions fetes siguin una transposició fidedigna del text original traduït a l’anglès.

-Hi ha altres punts importants del procediment de traducció que calgui ressaltar?
-Sí. Nosaltres tenim un procediment de revisió d’AWs: hi ha 4 departaments involucrats en la validació de dissenys (departament tècnic, director de fàbrica, responsable de compres i responsable de màrqueting). Normalment es crea el primer esborrany per part de màrqueting, que l’envia al departament tècnic, on s’inicia el procés de validació que inclou la revisió total de l’AW i signatures. Aquest primer AW validat, o bé amb comentaris a fer, s’envia des del departament tècnic a cadascun dels responsables de la validació dels AW per la seva aprovació, o bé per afegir els comentaris que es creguin pertinents. Si no hi ha cap comentari i tots els responsables consideren que és correcte, es signa el AW i aquest és validat i aprovat per a ser imprès. Quan es reben les mostres físiques, ja siguin caixetes, prospectes o displays, el departament de control de qualitat valida que les mostres rebudes siguin d’acord amb el AW signat per tots els departaments implicats.

-En el cas de productes amb instruccions, prospectes… en el seu interior, quin és el procediment?
-Seguim el mateix procediment que en l’apartat anterior, no hi ha cap diferència.

-Quines són les principals dificultats de treballar amb diversos idiomes en els vostres productes i marques?
-La principal dificultat a l’hora de treballar amb dissenys on hi surten diferents idiomes és que s’ha de verificar que els textos que han estat aprovats en els diferents idiomes pels responsables pertinents estiguin col•locats en els dissenys corresponents i siguin correctes, és a dir, que no hi hagi errades de transcripció. Depenent dels idiomes, la dificultat és gran i el grau d’atenció ha de ser elevat, ja que són llengües que no domines i una errada pot representar un significat diferent. Nosaltres tenim solucionada aquesta qüestió ja que els dissenys, abans de ser aprovats, són revisats per responsables del país on es vendrà. Cada responsable revisarà la part de l’idioma en qüestió que li toca. Per això es parteix d’una plantilla màster per cada producte en la qual hi ha el text tant de la caixa com del prospecte (si escau). En aquesta plantilla s’hi troben els diferents idiomes que poden anar impresos per les diferents referències del mateix producte.

-Quins principals requisits legals heu de superar en qüestions relacionades amb la traducció de continguts dels productes?
-Depenent de si es tracta de productes sanitaris, cosmètics, biocides o equips de protecció individualitzada han de complir amb la legislació pertinent. A més a més també influeix el país on es vulgui vendre, doncs en alguns es pot demanar una declaració jurada conforme el text en anglès és una transcripció fidedigna de l’idioma del país.

De les paraules de Meritxell Romeu es desprèn la importància de comptar amb una traducció de qualitat en aquest sector, donat que un error pot suposar un greu contratemps per l’empresa, fins i tot de caire legal. BBLTranslation compta amb el servei de traducció jurada i tècnica per ajustar-se a la qualitat que demanen sectors com el dels productes de béns de consum, garantint la fidelitat del text original i el resultant i donant al client la tranquil•litat durant tot el procés.