BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ AL CONCURS (DOS ABONAMENTS DE 4 DIES FESTIVAL CRUÏLLA)

 1. EMPRESA ORGANITZADORA DEL CONCURS

L’empresa Bibielle Global Translations SL, amb domicili al carrer Muntaner 200, 08036 Barcelona i amb número d’identificació fiscal B65336885, organitza un concurs (d’ara endavant el “Concurs”) que serà d’abast nacional i es desenvoluparà per internet. En són destinataris exclusius els usuaris residents a Espanya, tal com disposa l’apartat relatiu als requisits de participació.

El Concurs té per finalitat premiar clients i clients potencials per la fidelitat o l’interès que manifesten envers Bibielle Global Translations SL.

 1. DATA D’INICI I DATA D’ACABAMENT

El Concurs comença el 22 de juny de 2023 i s’acaba el 29 de juny a les 22.00 hores.

L’Empresa es reserva la facultat de no tirar endavant l’acció promocional si, arribada la data de començament, no hi ha inscrits més de 5 Participants.

 1. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DEL CONCURS

Els requisits de participació són els següents:

 • Tenir la residència a Espanya i haver complert 18 anys.
 • Haver respost correctament en el formulari les 3 preguntes que formen part del Concurs.
 • Participar amb una única adreça electrònica, de manera que quedaran desqualificats els Participants que intentin prendre part en el Concurs mitjançant més d’una adreça electrònica. Encara que enviï més d’una vegada el formulari, cada persona només participarà una vegada en el sorteig aleatori.
 1. CONDICIONS DEL CONCURS I PREMIS 

Els dos guanyadors s’elegeixen mitjançant sorteig aleatori que es fa entre tots els Participants que hagin respost correctament les 3 preguntes. El 30 de juny, per mitjà del correu electrònic facilitat en el formulari o per via telefònica, l’Empresa es posarà en contacte amb els Participants que hagin resultat guanyadors.

El premi consisteix en un Abonament de 4 dies per al Festival Cruïlla, vàlid per als dies 5, 6, 7 i 8 de juliol de 2023 (Parc del Fòrum, Barcelona), per guanyador. El premi no es pot bescanviar per diners en efectiu ni per cap altre premi; tampoc no es pot canviar o alterar.

Si, el guanyador no ha respost al contacte, el sorteig es declararà desert o es triarà un altre guanyador per sorteig intern aleatori entre els suplents.

 1. DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si es demostra que algun dels Participants no compleix els requisits establerts a les Bases, o que les dades que ha proporcionat per participar no són vàlides, se’n considerarà nul·la la participació i quedarà exclòs automàticament del Concurs, amb la conseqüent pèrdua de tot dret sobre els premis que s’atorguen en virtut del Concurs.

L’Empresa es reserva el dret de declarar desert el sorteig.

 1. PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permeten els comentaris o opinions amb contingut que es consideri inadequat o que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris, o que puguin vulnerar els drets de tercers. Tampoc no es permeten els comentaris contra un particular si vulneren els principis de dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge.  L’Empresa no assumeix cap responsabilitat pels danys ocasionats pels comentaris que els Participants del Concurs facin i que en algun moment puguin ferir la sensibilitat d’altres Participants. 

Si l’Empresa descobreix que s’ha fet ús de mitjans fraudulents per a la participació, el premi no s’adjudicarà al Participant que ho hagi fet i continuarà sent propietat de l’Empresa.

 1. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Amb caràcter enunciatiu i no exclusiu, l’Empresa rebutja tota responsabilitat per les possibles pèrdues, robatoris, retards o altres circumstàncies imputables a tercers que puguin afectar el desenvolupament del Concurs; i tampoc no es fa responsable de l’ús que el Participant faci del premi que obtingui amb aquest Concurs.

També rebutja tota responsabilitat quan, per cas de força major o fortuït, no sigui possible dur a terme el Concurs o gaudir totalment o parcialment del premi.

Si, perquè s’hi detectin fraus o s’hi hagin produït falles tècniques o per qualsevol altre motiu que sigui aliè a la capacitat de control de l’Empresa i afecti el desenvolupament normal del Concurs, aquest no pot arribar a bon terme, ens reservem el dret de cancel·lar, modificar o suspendre tant el Concurs mateix com la pàgina web de participació.

 1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Bibielle Global Translations SL, amb domicili a carrer Muntaner 200, 08036 Barcelona, i amb NIF B65336885, és l’empresa responsable del tractament de les vostres dades.

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, pel fet d’acceptar les Bases Legals, cada Participant consent que les seves dades s’incorporin en un fitxer que és de titularitat de l’Empresa; amb la finalitat de gestionar el sorteig i difondre’n i fer-ne públics els resultats, i tramitar el lliurament del premi.

L’Empresa us informa que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i oblit i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades, mitjançant l’enviament de correu postal a l’adreça següent: Carrer Muntaner 200, 08036 Barcelona.
Heu d’incloure en document adjunt la còpia d’un document identificador.

Sense exclusió de cap altre recurs administratiu o acció judicial que li correspongui, si considera que el tractament de les seves dades no és conforme amb la normativa o que no se li ha satisfet l’exercici dels drets que li corresponen, el Participant té dret a reclamar davant una autoritat de control; en particular, l’autoritat de control competent en el lloc on tingui la residència habitual o el lloc de feina, o en el lloc on s’hagi comès la presumpta infracció. 

Per això, en acceptar i consentir el tractament, el Participant declara que se l’ha informat de les condicions relatives a la protecció de les dades personals.

 1. CANVIS I ACCEPTACIÓ

En la mesura que en fer-ho no es perjudiquin ni malmetin els drets dels Participants del Concurs, ens reservem el dret de modificar aquestes Bases Legals o ampliar-les.

Pel fet de prendre part en el sorteig, s’entén que el Participant accepta íntegrament les condicions d’aquestes Bases Legals. A més, el fet de participar en un sorteig d’aquesta mena comporta que qui ho fa accepta les normes de la xarxa social Instagram, a través de la qual es desenvolupa.

 1. FISCALITAT

Als premis atorgats en el marc del Concurs els seran aplicables la Llei 35/2006, de 28 de novembre, per la qual s’aprova l’impost sobre la renda de les persones físiques, i el Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual se n’aprova el reglament, i també les seves posteriors esmenes i les normes que la desenvolupen. A més, els és aplicable la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per adaptar-les a la llei sobre el lliure accés a les activitats de servei i al seu exercici; i la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc; per tant, si és el cas, correspon a l’entitat mercantil Bibielle Global Translations SL fer l’ingrés a compte o practicar la retenció corresponent de l’impost sobre la renda de les persones físiques. A l’efecte de la normativa esmentada, es fa constar que el valor del premi no és superior a 300 euros.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Bases Legals es regeixen per la legislació espanyola. Els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona són els òrgans jurisdiccionals competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que es plantegi en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases.

 Deixa un comentari