BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ AL CONCURS (DOS ABONAMENTS DE 4 DIES FESTIVAL CRUÏLLA)

BBL Translation

 1. EMPRESA ORGANITZADORA DEL CONCURS

L’empresa Bibielle Global Translations SL, amb domicili al carrer Muntaner 200, 08036 Barcelona i amb número d’identificació fiscal B65336885, organitza un concurs (d’ara endavant el “Concurs”) que serà d’abast nacional i es desenvoluparà per internet. En són destinataris exclusius els usuaris residents a Espanya, tal com disposa l’apartat relatiu als requisits de participació.

El Concurs té per finalitat premiar clients i clients potencials per la fidelitat o l’interès que manifesten envers Bibielle Global Translations SL.

 1. DATA D’INICI I DATA D’ACABAMENT

El Concurs comença el 22 de juny de 2023 i s’acaba el 29 de juny a les 22.00 hores.

L’Empresa es reserva la facultat de no tirar endavant l’acció promocional si, arribada la data de començament, no hi ha inscrits més de 5 Participants.

 1. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DEL CONCURS

Els requisits de participació són els següents:

 • Tenir la residència a Espanya i haver complert 18 anys.
 • Haver respost correctament en el formulari les 3 preguntes que formen part del Concurs.
 • Participar amb una única adreça electrònica, de manera que quedaran desqualificats els Participants que intentin prendre part en el Concurs mitjançant més d’una adreça electrònica. Encara que enviï més d’una vegada el formulari, cada persona només participarà una vegada en el sorteig aleatori.
 1. CONDICIONS DEL CONCURS I PREMIS 

Els dos guanyadors s’elegeixen mitjançant sorteig aleatori que es fa entre tots els Participants que hagin respost correctament les 3 preguntes. El 30 de juny, per mitjà del correu electrònic facilitat en el formulari o per via telefònica, l’Empresa es posarà en contacte amb els Participants que hagin resultat guanyadors.

El premi consisteix en un Abonament de 4 dies per al Festival Cruïlla, vàlid per als dies 5, 6, 7 i 8 de juliol de 2023 (Parc del Fòrum, Barcelona), per guanyador. El premi no es pot bescanviar per diners en efectiu ni per cap altre premi; tampoc no es pot canviar o alterar.

Si, el guanyador no ha respost al contacte, el sorteig es declararà desert o es triarà un altre guanyador per sorteig intern aleatori entre els suplents.

 1. DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si es demostra que algun dels Participants no compleix els requisits establerts a les Bases, o que les dades que ha proporcionat per participar no són vàlides, se’n considerarà nul·la la participació i quedarà exclòs automàticament del Concurs, amb la conseqüent pèrdua de tot dret sobre els premis que s’atorguen en virtut del Concurs.

L’Empresa es reserva el dret de declarar desert el sorteig.

 1. PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permeten els comentaris o opinions amb contingut que es consideri inadequat o que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris, o que puguin vulnerar els drets de tercers. Tampoc no es permeten els comentaris contra un particular si vulneren els principis de dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge.  L’Empresa no assumeix cap responsabilitat pels danys ocasionats pels comentaris que els Participants del Concurs facin i que en algun moment puguin ferir la sensibilitat d’altres Participants. 

Si l’Empresa descobreix que s’ha fet ús de mitjans fraudulents per a la participació, el premi no s’adjudicarà al Participant que ho hagi fet i continuarà sent propietat de l’Empresa.

 1. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Amb caràcter enunciatiu i no exclusiu, l’Empresa rebutja tota responsabilitat per les possibles pèrdues, robatoris, retards o altres circumstàncies imputables a tercers que puguin afectar el desenvolupament del Concurs; i tampoc no es fa responsable de l’ús que el Participant faci del premi que obtingui amb aquest Concurs.

També rebutja tota responsabilitat quan, per cas de força major o fortuït, no sigui possible dur a terme el Concurs o gaudir totalment o parcialment del premi.

Si, perquè s’hi detectin fraus o s’hi hagin produït falles tècniques o per qualsevol altre motiu que sigui aliè a la capacitat de control de l’Empresa i afecti el desenvolupament normal del Concurs, aquest no pot arribar a bon terme, ens reservem el dret de cancel·lar, modificar o suspendre tant el Concurs mateix com la pàgina web de participació.

 1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Bibielle Global Translations SL, amb domicili a carrer Muntaner 200, 08036 Barcelona, i amb NIF B65336885, és l’empresa responsable del tractament de les vostres dades.

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, pel fet d’acceptar les Bases Legals, cada Participant consent que les seves dades s’incorporin en un fitxer que és de titularitat de l’Empresa; amb la finalitat de gestionar el sorteig i difondre’n i fer-ne públics els resultats, i tramitar el lliurament del premi.

L’Empresa us informa que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i oblit i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades, mitjançant l’enviament de correu postal a l’adreça següent: Carrer Muntaner 200, 08036 Barcelona.
Heu d’incloure en document adjunt la còpia d’un document identificador.

Sense exclusió de cap altre recurs administratiu o acció judicial que li correspongui, si considera que el tractament de les seves dades no és conforme amb la normativa o que no se li ha satisfet l’exercici dels drets que li corresponen, el Participant té dret a reclamar davant una autoritat de control; en particular, l’autoritat de control competent en el lloc on tingui la residència habitual o el lloc de feina, o en el lloc on s’hagi comès la presumpta infracció. 

Per això, en acceptar i consentir el tractament, el Participant declara que se l’ha informat de les condicions relatives a la protecció de les dades personals.

 1. CANVIS I ACCEPTACIÓ

En la mesura que en fer-ho no es perjudiquin ni malmetin els drets dels Participants del Concurs, ens reservem el dret de modificar aquestes Bases Legals o ampliar-les.

Pel fet de prendre part en el sorteig, s’entén que el Participant accepta íntegrament les condicions d’aquestes Bases Legals. A més, el fet de participar en un sorteig d’aquesta mena comporta que qui ho fa accepta les normes de la xarxa social Instagram, a través de la qual es desenvolupa.

 1. FISCALITAT

Als premis atorgats en el marc del Concurs els seran aplicables la Llei 35/2006, de 28 de novembre, per la qual s’aprova l’impost sobre la renda de les persones físiques, i el Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual se n’aprova el reglament, i també les seves posteriors esmenes i les normes que la desenvolupen. A més, els és aplicable la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per adaptar-les a la llei sobre el lliure accés a les activitats de servei i al seu exercici; i la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc; per tant, si és el cas, correspon a l’entitat mercantil Bibielle Global Translations SL fer l’ingrés a compte o practicar la retenció corresponent de l’impost sobre la renda de les persones físiques. A l’efecte de la normativa esmentada, es fa constar que el valor del premi no és superior a 300 euros.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Bases Legals es regeixen per la legislació espanyola. Els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona són els òrgans jurisdiccionals competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que es plantegi en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases.

 

Els nostres valors

El teu èxit és el nostre

Rapidesa i confidencialitat

Traductors nadius especialitzats

Garantia zero errors

"La traducció és el preu de transformar una oportunitat en tot un èxit."

Preguntes

Espanya: +34 93 187 6994

Itàlia: +39 06 983 52558

Regne Unit: +44 208 180 1993

Formulari de contacte

Advertencia importante: le aconsejamos que lea detenidamente el contenido del presente texto legal con carácter previo a facilitar cualquier dato de carácter personal a través de la web de Bibielle Global Translations, SL., propietaria y responsable de la correcta aplicación de la Política de Privacidad.
De conformidad con la normativa de aplicación a la protección de datos de carácter personal, y conforme a las nuevas disposiciones contenidas en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos (en adelante RGPD), de directa aplicación el 25 de mayo de 2018, Bibielle Global Translations, SL le informa de lo siguiente:
i. Datos de contacto del Responsable del tratamiento: Bibielle Global Translations, SL (en adelante BBL), con CIF B65336885 y domicilio social en Muntaner 200, 1ª planta Barcelona, 08036 España y correo electrónico de contacto legal@bbltranslation.eu

ii. Finalidades: los datos recogidos mediante el correo electrónico de contacto, o formulario para la solicitud de presupuesto de servicios, serán incorporados a los ficheros titularidad de BBL con la finalidad de atender, tramitar y dar respuesta al objeto de su solicitud o contacto. Los datos facilitados no serán utilizados con finalidades distintas a las que motivó su recogida.

iii. Adicionalmente, y de manera voluntaria, podrá prestar su consentimiento (marcando la correspondiente casilla o registro) para el envío, por cualquier vía y/o medio electrónico, de comunicaciones comerciales y mantenerle informado, acerca de los servicios que, siendo similares a los actuales, puedan resultar e su interés, y BBL ofrezca a sus Clientes y usuarios en condiciones más ventajosas, y la realización de encuestas de mercado o satisfacción del cliente.

iv. Conservación: los datos serán conservados por el tiempo exclusivamente necesario para alcanzar los fines que motivaron su recogida, dar respuesta al objeto de su solicitud o contacto y mientras exista un interés mutuo, siendo suprimidos cuando dejen de ser necesarios a tales fines, finalice la relación comercial o contractual entablada, salvo que su conservación venga dispuesta por una obligación legal.

En el caso de prestar su consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales, los datos personales serán tratados de forma activa mientras ostente la condición de Usuario, o no revoque su consentimiento.

v. Comunicación de datos: en ningún caso sus datos serán cedidos o comunicados a terceros, salvo obligación legal; ni se efectuará transferencias internacionales de los mismos, salvo consentimiento inequívoco del interesado, previa información de los posibles destinatarios, finalidad y, en su caso, país de destino.

vi. Deber de secreto: BBL cumple estrictamente el deber de secreto y confidencialidad de los datos de carácter personal, habiendo implementado, a estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la técnica, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, todo ello, conforme a lo establecido por la legislación española y europea de Protección de Datos de Carácter Personal.

vii. Derechos que asisten al interesado:

a. Ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, mediante escrito dirigido a Bibielle Global Translations, SL, Calle Muntaner 200, 1ª planta Barcelona, 08036 España o a través de la dirección de correo electrónico legal@bbltranslation.eu indicando el objeto de su solicitud, y acompañando DNI o pasaporte que le identifique.
b. Reclamar ante la Autoridad de Control: si un usuario considera que no se está haciendo buen uso de sus datos, y no es atendido por BBL podrá dirigir una reclamación a la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la Agencia Española de Protección de Datos la indicada en nuestro País.

viii. En el supuesto de que reciba comunicaciones comerciales por medios electrónicos, de conformidad con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), podrá retirar su consentimiento, darse de baja o modificar sus datos utilizando el mismo canal, a través de la dirección de correo electrónico legal@bbltranslation.eu que se designará en cada comunicación.