Per què els subtítols mai corresponen amb l’àudio d’una pel·lícula?

BBL Translation

Pot ser que tot veient una pel·lícula o sèrie t’hagis adonat que els subtítols no sempre corresponen amb el que diuen els personatges. Però per què? Els subtítols no haurien de ser una transcripció del que es diu per a passar-ho a escrit? És un problema dels traductors? O és que els traductors no són prou bons?

Doncs no és cap d’aquestes opcions! Tot és a causa de diverses raons tècniques. En primer lloc, els subtítols no corresponen amb l’àudio per una qüestió de temps, ja que parlem molt més de pressa del que llegim. Cal tenir en compte la velocitat de lectura dels espectadors. Els subtítols han de resumir amb precisió allò que es diu en els diàlegs sense ometre elements. L’objectiu principal és mantenir el sentit de la frase, així que algunes paraules no es transcriuen, perquè no aporten informació rellevant. L’espectador ha de tenir temps de veure la pel·lícula. Els subtítols han de passar a segon pla, l’espectador no pot veure una pel·lícula sencera llegint tots i cada un dels subtítols, ha de poder concentrar-se en la imatge.

En segon lloc, per una restricció espacial. Hi ha un límit de caràcters per tal que el subtítol càpiga al centre de la pantalla. A causa d’aquest límit de caràcters, els traductors han de reformular les frases (de vegades fins a estirar-se els cabells) i utilitzar sinònims per evitar repeticions o fins i tot abreviacions per tal de poder complir aquesta limitació.

En tercer lloc, la distància entre els subtítols i la versió original pot ser causada pel traductor. De fet, alguns traductors prefereixen allunyar-se de l’original per transmetre la idea general i convertir els subtítols en una obra per si sols, mentre que d’altres prefereixen mantenir-se prop de l’original, amb l’objectiu de ser únicament una ajuda per l’espectador.

Per últim, hi ha un altre factor a tenir en compte. Parlem de les condicions de treball dels traductors, que poden influir en la qualitat de la seva feina. Els traductors viuen sota la pressió de la remuneració (sovint massa baixa) i del temps del qual disposen. O bé les tarifes són massa baixes i accepten la feina persones poc qualificades, o bé accepten la feina professionals del sector però que acaben fent un nyap. El temps sol ser un problema en el sector de la traducció, perquè no se’n disposa de gaire. Així que cal fer la feina sempre el més ràpid possible, i, malauradament, una feina ben feta necessita temps. 

Per aquestes limitacions, el traductor no té més remei que eliminar els elements superflus que no són necessaris per entendre la trama per tal de crear uns subtítols que respectin les condicions exigides. És important recordar que el fet que els subtítols no corresponguin amb l’original no significa que sigui una mala subtitulació.

Els nostres valors

El teu èxit és el nostre

Rapidesa i confidencialitat

Traductors nadius especialitzats

Garantia zero errors

«La traducció és el preu de transformar una oportunitat en tot un èxit».

Preguntes

Espanya: +34 93 187 6994

Itàlia: +39 06 983 52558

Regne Unit: +44 208 180 1993

Formulari de contacte

Advertencia importante: le aconsejamos que lea detenidamente el contenido del presente texto legal con carácter previo a facilitar cualquier dato de carácter personal a través de la web de Bibielle Global Translations, SL., propietaria y responsable de la correcta aplicación de la Política de Privacidad.
De conformidad con la normativa de aplicación a la protección de datos de carácter personal, y conforme a las nuevas disposiciones contenidas en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos (en adelante RGPD), de directa aplicación el 25 de mayo de 2018, Bibielle Global Translations, SL le informa de lo siguiente:
i. Datos de contacto del Responsable del tratamiento: Bibielle Global Translations, SL (en adelante BBL), con CIF B65336885 y domicilio social en Muntaner 200, 1ª planta Barcelona, 08036 España y correo electrónico de contacto legal@bbltranslation.eu

ii. Finalidades: los datos recogidos mediante el correo electrónico de contacto, o formulario para la solicitud de presupuesto de servicios, serán incorporados a los ficheros titularidad de BBL con la finalidad de atender, tramitar y dar respuesta al objeto de su solicitud o contacto. Los datos facilitados no serán utilizados con finalidades distintas a las que motivó su recogida.

iii. Adicionalmente, y de manera voluntaria, podrá prestar su consentimiento (marcando la correspondiente casilla o registro) para el envío, por cualquier vía y/o medio electrónico, de comunicaciones comerciales y mantenerle informado, acerca de los servicios que, siendo similares a los actuales, puedan resultar e su interés, y BBL ofrezca a sus Clientes y usuarios en condiciones más ventajosas, y la realización de encuestas de mercado o satisfacción del cliente.

iv. Conservación: los datos serán conservados por el tiempo exclusivamente necesario para alcanzar los fines que motivaron su recogida, dar respuesta al objeto de su solicitud o contacto y mientras exista un interés mutuo, siendo suprimidos cuando dejen de ser necesarios a tales fines, finalice la relación comercial o contractual entablada, salvo que su conservación venga dispuesta por una obligación legal.

En el caso de prestar su consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales, los datos personales serán tratados de forma activa mientras ostente la condición de Usuario, o no revoque su consentimiento.

v. Comunicación de datos: en ningún caso sus datos serán cedidos o comunicados a terceros, salvo obligación legal; ni se efectuará transferencias internacionales de los mismos, salvo consentimiento inequívoco del interesado, previa información de los posibles destinatarios, finalidad y, en su caso, país de destino.

vi. Deber de secreto: BBL cumple estrictamente el deber de secreto y confidencialidad de los datos de carácter personal, habiendo implementado, a estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la técnica, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, todo ello, conforme a lo establecido por la legislación española y europea de Protección de Datos de Carácter Personal.

vii. Derechos que asisten al interesado:

a. Ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, mediante escrito dirigido a Bibielle Global Translations, SL, Calle Muntaner 200, 1ª planta Barcelona, 08036 España o a través de la dirección de correo electrónico legal@bbltranslation.eu indicando el objeto de su solicitud, y acompañando DNI o pasaporte que le identifique.
b. Reclamar ante la Autoridad de Control: si un usuario considera que no se está haciendo buen uso de sus datos, y no es atendido por BBL podrá dirigir una reclamación a la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la Agencia Española de Protección de Datos la indicada en nuestro País.

viii. En el supuesto de que reciba comunicaciones comerciales por medios electrónicos, de conformidad con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), podrá retirar su consentimiento, darse de baja o modificar sus datos utilizando el mismo canal, a través de la dirección de correo electrónico legal@bbltranslation.eu que se designará en cada comunicación.