BBL Angel Wings ordena la crida i cerca de les males traduccions que engeguen a rodar el treball de les traduccions professionals

Article

Amb BBL Angel Wings, BBLTranslation vol anar a la caça dels milers d’errors de traducció, amb què topem tot sovint, i exterminar-los.

La majoria dels turistes de Barcelona parlen anglès. Hi ha algun motiu que justifiqui escriure malament la paraula wellcome (en comptes de welcome = benvinguts) als adhesius dels vidres dels taxis?

L’exposició Milan Expo 2015 és a tocar i les traduccions que es poden veure per la ciutat italiana deixen molt a desitjar. Un dels bars més famosos de la catedral de Milà (il Duomo) ven cafè lligat (cafè lligat amb què? Amb cordes?); i a Catalunya, un restaurant català ofereix una creació que han batejat amb el nom de matat amb mel (creus que hi entraries?).

Quan BBLTranslation s’adona d’un error, esbatega les seves BBL Angel Wings damunt la foto tot compartint-la a les xarxes socials des del seu compte a Twitter.

Alguns dels restaurants de Barcelona i bars de Milà, així com museus i atraccions de Londres han rebut la incòmoda visita de les BBL Angel Wings.

Xoca bastant que fins i tot grans empreses no s’adonin que una bona traducció els obre noves oportunitats de negoci. I, en els casos que hem esmentat, millora la possibilitat de comunicar-nos amb èxit en una altra cultura.

Per què una bona traducció mai no es valora de la mateixa manera que un text original? Per què les posem en una situació d’inferioritat? Això passa perquè, sovint, la persona que encomana la traducció no és conscient que una traducció és tan important com el text original.

Si volem transmetre un missatge d’una manera eficaç en la nostra llengua materna, també ho fem de fer amb la traducció. L’impacte d’una traducció sempre hauria de ser el mateix que s’aconsegueix amb el missatge original.

Sovint, les traduccions es fan servir per ampliar el públic al qual volem adreçar-nos, per trencar barreres lingüístiques i perquè tothom percebi un producte o servei de la manera que el percep el públic local.

Sempre podem trobar traduccions econòmiques. Una traducció pot semblar-vos cara si és de gran volum. BBLTranslation vol compartir amb tots vosaltres els millors consells perquè pugueu estalviar-vos diners en les traduccions. Descobriu-los a https://bbltranslation.eu/en/recomendaciones/

Les BBL Angel Wings planen el territori… No permeteu que les vostres traduccions entrin en el seu radi d’acció. Demaneu ara un servei de traducció professional que us obrirà les portes d’un món de noves oportunitats per al vostre negoci.

Els nostres valors

El teu èxit és el nostre

Rapidesa i confidencialitat

Traductors nadius especialitzats

Garantia zero errors

«La traducció és el preu de transformar una oportunitat en tot un èxit».

Preguntes

Espanya: +34 93 187 6994

Itàlia: +39 06 983 52558

Regne Unit: +44 208 180 1993

Formulari de contacte

Advertencia importante: le aconsejamos que lea detenidamente el contenido del presente texto legal con carácter previo a facilitar cualquier dato de carácter personal a través de la web de Bibielle Global Translations, SL., propietaria y responsable de la correcta aplicación de la Política de Privacidad.
De conformidad con la normativa de aplicación a la protección de datos de carácter personal, y conforme a las nuevas disposiciones contenidas en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos (en adelante RGPD), de directa aplicación el 25 de mayo de 2018, Bibielle Global Translations, SL le informa de lo siguiente:
i. Datos de contacto del Responsable del tratamiento: Bibielle Global Translations, SL (en adelante BBL), con CIF B65336885 y domicilio social en Muntaner 200, 1ª planta Barcelona, 08036 España y correo electrónico de contacto legal@bbltranslation.eu

ii. Finalidades: los datos recogidos mediante el correo electrónico de contacto, o formulario para la solicitud de presupuesto de servicios, serán incorporados a los ficheros titularidad de BBL con la finalidad de atender, tramitar y dar respuesta al objeto de su solicitud o contacto. Los datos facilitados no serán utilizados con finalidades distintas a las que motivó su recogida.

iii. Adicionalmente, y de manera voluntaria, podrá prestar su consentimiento (marcando la correspondiente casilla o registro) para el envío, por cualquier vía y/o medio electrónico, de comunicaciones comerciales y mantenerle informado, acerca de los servicios que, siendo similares a los actuales, puedan resultar e su interés, y BBL ofrezca a sus Clientes y usuarios en condiciones más ventajosas, y la realización de encuestas de mercado o satisfacción del cliente.

iv. Conservación: los datos serán conservados por el tiempo exclusivamente necesario para alcanzar los fines que motivaron su recogida, dar respuesta al objeto de su solicitud o contacto y mientras exista un interés mutuo, siendo suprimidos cuando dejen de ser necesarios a tales fines, finalice la relación comercial o contractual entablada, salvo que su conservación venga dispuesta por una obligación legal.

En el caso de prestar su consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales, los datos personales serán tratados de forma activa mientras ostente la condición de Usuario, o no revoque su consentimiento.

v. Comunicación de datos: en ningún caso sus datos serán cedidos o comunicados a terceros, salvo obligación legal; ni se efectuará transferencias internacionales de los mismos, salvo consentimiento inequívoco del interesado, previa información de los posibles destinatarios, finalidad y, en su caso, país de destino.

vi. Deber de secreto: BBL cumple estrictamente el deber de secreto y confidencialidad de los datos de carácter personal, habiendo implementado, a estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la técnica, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, todo ello, conforme a lo establecido por la legislación española y europea de Protección de Datos de Carácter Personal.

vii. Derechos que asisten al interesado:

a. Ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, mediante escrito dirigido a Bibielle Global Translations, SL, Calle Muntaner 200, 1ª planta Barcelona, 08036 España o a través de la dirección de correo electrónico legal@bbltranslation.eu indicando el objeto de su solicitud, y acompañando DNI o pasaporte que le identifique.
b. Reclamar ante la Autoridad de Control: si un usuario considera que no se está haciendo buen uso de sus datos, y no es atendido por BBL podrá dirigir una reclamación a la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la Agencia Española de Protección de Datos la indicada en nuestro País.

viii. En el supuesto de que reciba comunicaciones comerciales por medios electrónicos, de conformidad con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), podrá retirar su consentimiento, darse de baja o modificar sus datos utilizando el mismo canal, a través de la dirección de correo electrónico legal@bbltranslation.eu que se designará en cada comunicación.